Styrelsen har som övergripande uppgift att förvalta bolagets angelägenheter för aktieägarnas räkning på bästa möjliga sätt. Styrelsen ska fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation samt fastställa budget och årsbokslut. Vidare ansvarar styrelsen för utveckling och uppföljning av bolagets strategier genom planer och mål, större investeringar, tillsättningar av och ersättningar till VD och ledande befattningshavare samt löpande uppföljning av verksamheten under året.

Styrelsen ansvarar för att bolaget har god intern kontroll. Styrelsen fastställer årligen attestinstruktion, instruktion för den ekonomiska rapporteringen och en arbetsordning för styrelsen som tillsammans med VD-instruktionen bland annat reglerar arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören.

Styrelseordföranden leder styrelsens arbete och ser till att det sköts i enlighet med den svenska aktiebolagslagen, relevant regelverk och god sed. Dessutom ansvarar ordföranden för den löpande kontakten med bolagets ledning samt för att styrelsens beslut verkställs på ett lämpligt sätt.

Vid varje styrelsemöte sker en genomgång av aktuellt affärsläge, bolagets resultat och finansiella ställning, utsikter för resten av året samt utvalda teman som till exempel produktutveckling, marknadsföring och försäljning, budget och långsiktig verksamhetsplanering.

Henrik Tjernberg

Henrik TjernbergOberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Ej oberoende i förhållande till större ägare.

Född: 1960
Utbildning: Studier vid KTH.
Nuvarande sysselsättning: Investor Relations-rådgivare, Styrelseordförande sedan 2002.
Styrelseledamot sedan: 1986
Aktieinnehav: 865 000 A-aktier, 55 522 B-aktier.
Övriga styrelseuppdrag: Ledamot I Tjernkraft AB, CrowdSoft Technology AB

Robert Ahldin

Robert AhldinOberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Ej oberoende i förhållande till större ägare.

Född: 1971
Utbildning: Ekonomistudier, Eckerd College, FL, USA
Nuvarande sysselsättning: Verksam som riskkapitalist genom Edastra med inriktning på mobilt och internet.
Tidigare uppdrag: Ahldin har startat och drivit riskkapitalbolagen Arctic Ventures 1 Ehf och Rite Internet Ventures AB samt fondkommissionären Remium AB. Ahldin har tidigare varit styrelseordförande i bl.a. Projectplace International AB, och NORM Nordic Market Research samt ledamot i Kontakt East Holding AB och Remium AB. Ahldin påbörjade sin karriär 1995 som aktieanalytiker vid Matteus Fondkommission AB.
Styrelseledamot sedan: 2013
Aktieinnehav: 135 000 A-aktier, 1 143 592 B-aktier
Övriga styrelseuppdrag: Ledamot I Edastra AB och Matsmart in Scandinavia AB och Partner i GP Bullhound.

Carl Bildt

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, respektive större aktieägare.

Född: 1949
Utbildning: Stockholms Universitet.
Nuvarande sysselsättning: Chair Global Commission Internet Governance. Co-Chair European Council on Foreign Relations. Senior Advisor Wallenberg Foundations.
Tidigare: Stats- och utrikesminister. Riksdagsledamot.
Styrelseledamot sedan: 2016
Aktieinnehav: 0
Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i Magnora AB, Fastator AB, RAND Corporation.

Jan-Olof Backman

Jan-OlofBackman_web_smallOberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, respektive större aktieägare.

Född: 1961
Utbildning: Civilingenjör KTH och University of Washington.
Nuvarande sysselsättning: Affärs- och koncernutvecklingschef Coor Service Management.
Tidigare uppdrag: Managementkonsult McKinsey & Co samt vd fastighetsbolag.
Styrelseledamot sedan: 1999
Aktieinnehav: 288 000 B-aktier privat och via bolag.
Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i Vasakronan AB, Logent Holding AB, 24Storage AB

Katarina G Bonde

KatarinaGBonde_web_smallOberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, respektive större aktieägare.

Född: 1958
Utbildning: Civilingenjörsexamen KTH samt ekonomistudier vid Stockholms Universitet.
Nuvarande sysselsättning: VD Kubi LLC
Tidigare: VD för UniSite Software Inc, VD Captura International, VP Sales and Marketing Timeline Software Inc, marknadschef Dun & Bradstreet Software Inc, VD Programator Industri AB.
Styrelseledamot sedan: 2011
Aktieinnehav: 0
Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i Propellerhead Software AB, Opus Group AB, Image Systems AB, Mycronic AB, Avega Group AB, Nordax Bank AB och Birger Jarl Fondkommission AB