Major shareholders as of 2021-04-30

NAME AK A AK B AK C Capital % of Capital Votes % of Votes
AKTIEBOLAG GRENSPECIALISTEN 525 000 525 000 2,74% 5 250 000 18,64%
EDASTRA AB 347 500 1 143 592 1 491 092 7,78% 4 618 592 16,39%
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 1 925 810 1 925 810 10,04% 1 925 810 6,84%
STRAWBERRY CAPITAL AS 1 450 419 1 450 419 7,57% 1 450 419 5,15%
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 1 373 109 1 373 109 7,16% 1 373 109 4,87%
CERVANTES CAPITAL AB 127 500 127 500 0,67% 1 275 000 4,53%
ALCUR SELECT 898 577 898 577 4,69% 898 577 3,19%
ÖHMAN SWEDEN MICRO CAP 843 313 843 313 4,40% 843 313 2,99%
SIJOITUSRAHASTO AKTIA NORDIC MIC 750 000 750 000 3,91% 750 000 2,66%
 KOCK, CHRISTIAN AXEL 586 448 586 448 3,06% 586 448 2,08%
TOTAL 10 LARGEST SHAREHOLDERS 1 000 000 8 971 268 9 971 268 52,01% 18 971 268 67,34%
MICRO SYSTEMATION 81 596 622 000 703 596 3,67% 703 596 2,50%
OTHER 8 497 136 8 497 136 44,32% 8 497 136 30,16%
TOTAL 1 000 000 17 550 000 622 000 19 172 000 100,00% 28 172 000 100,00%