VD har ordet

//VD har ordet
VD har ordet 2017-03-09T17:16:12+00:00

Joel-pressbild-201510

Rekordår för omsättning och resultat

I fjärde kvartalet ökade omsättningen med 10,3 % till 71,9 (65,2) MSEK och EBIT steg till 29,6 (28,0) %, vilket är det bästa kvartalet någonsin för bolaget. För helåret 2016 växte omsättningen med 6,8 % och uppgick till 242,4 (226,9) MSEK. EBIT för helåret uppgick till 58,5 (56,4) MSEK vilket motsvarar en EBIT–marginal på 24,1 (24,9) %. Omsättning och resultat gör 2016 till det bästa året i bolagets historia. Kassaflödet från den löpande verksamheten var fortsatt starkt och översteg årets resultat efter skatt.

Under 2016 introducerade vi MSAB Ecosystem. Det är ett system som tar hänsyn till brottsutredande myndigheters behov av en bred lösning som fokuserar på polismyndighetens samlade systemkrav. Utvecklingen av systemet är ännu ej komplett och vissa komponenter kommer att lanseras under innevarande år. Vi har under fjolåret även genomfört en organisatorisk förändring för att göra våra egna utvecklings- och säljprocesser ännu mer effektiva. Att vi investerat kraftigt i organisation och produkter, samtidigt som rörelsemarginal och kassaflöde är fortsatt goda, visar på affärsmodellens styrka.

Världen krymper och information når oss allt snabbare tack vare smartare teknologi och nya sätt att kommunicera. Samtidigt som världen blir allt mer teknikdriven så blir den också allt mer komplex. Våra kunder, framförallt polisen, måste kunna arbeta effektivt med att utreda och helst förhindra brott. Med en fortsatt hög takt på utveckling av nya telefoner och appar förblir utmaningarna för våra kunder stora. Kunderna kräver och behöver våra innovativa lösningar för att kunna vara mer effektiva i sitt arbete med att lösa brott.

FBI-chefen James Comey har sagt “The cell phone is probably the single most important piece of evidence you will find at a crime scene today”. Tack vare utvecklingen av ”Internet of Things” kommer antalet digitala enheter som kan användas för att säkra bevis bara fortsätta att öka. Lägger man till den explosionsartade utvecklingen av antalet appar och nya nivåer av kryptering inser man snabbt vilken enorm utmaning våra rättsvårdande myndigheter står inför.

Det är denna snabba utveckling som gör att vi fortsätter investera och utveckla slagkraftiga produkter som kan låsa upp, läsa av, säkra och analysera innehåll från alla typer av enheter. Oavsett om det är en telefon, USB minne eller träningsarmband och även om datat är skyddat av olika typer av kryptering ska vi erbjuda kraftfulla verktyg. Därmed kan våra rättsvårdande myndigheter bli mer effektiva i sitt arbeta att göra samhället säkrare för oss alla.

Alla som jobbar på och med MSAB ska vara stolta över vad vi gör. Vi är världsledande inom mobile forensic. Vårt ledarskap består i att vi förser våra kunder med de bästa lösningarna för att, varje dag, klara av att utreda och förhindra att brott sker. Att vara ledande inom vår industri innebär också ett stort ansvar på strategisk nivå, att vi inte bara förser våra kunder med potenta produkter utan också att vi skyddar och värnar om den personliga integriteten. Våra produkter kan ej användas för massövervakning och omfattas av vissa exportrestriktioner och internationella avtal. Bolaget har även egna etiska riktlinjer.

Förutom att sälja produkter har vi valt att också ta en aktiv roll i att samla våra rättsvårdande myndigheter, olika typer av lagstiftare och andra teknologiföretag för att skapa en tredje väg på det så omdebatterade ”going dark”-problemet. Det finns övertygande argument på båda sidor av debatten att å ena sidan värna om den personliga integriteten och å andra sidan tillåta effektiva verktyg för rättsvårdande myndigheter. Vi ser det som ett tekniskt problem som det också finns en teknisk lösning på. Vi har föreslagit en lösning som vi kallar FACT ”Forenic Access Controlled Technology”. Denna lösning har blivit publicerad i flera amerikanska tidningar och den har även refererats till och diskuterats i kongressens utfrågningar bl.a. med representanter från b la FBI. Vår lösning ses som ett reellt alternativ för att hitta en rimlig medelväg.

Under 2017 kommer vi fortsätta arbeta med berörda parter för att driva vidare vårt förslag, som värnar om integritet såväl som rättssäkerhet.

MSAB ger inga prognoser men vi ser en marknad i fortsatt tillväxt och vår målsättning är att växa med lönsamhet, minst i takt med marknaden. Vi utökar personalstyrkan, lanserar nya produkter med bättre funktionalitet, förbättrar rutiner och processer samt lyssnar på våra kunders behov.

Jag ser fram emot ett spännande och utmanande 2017.

 

Stockholm i januari 2017

Joel Bollö
Verkställande direktör