Joel-pressbild-201510

Fullt fokus på framtida tillväxt

För tio år sedan var både Nokia och SonyEricsson ledande tillverkare av mobiltelefoner. Smartphones började etablera sig och marknaden befann sig i snabb förändring. För MSAB:s del var XRY vårt enda kunderbjudande. Den fanns i lite olika paketeringar och 2009 även med möjligheten att återskapa raderad information i mobilerna.

Idag är situationen en annan. Marknaden domineras av smartphones baserade på Apples eller Googles operativsystem. MSAB har nu ett omfattande kunderbjudande till brottsutredande myndigheter över hela världen. Det består av 16 olika produkter inom extraktion, analys och systemförvaltning. Flera av produkterna finns även i olika paketeringar för att tillfredsställa olika kundbehov.

Den här utvecklingen har inte skett utan kraftfulla satsningar på forskning och utveckling, av såväl produkter som organisation. Vi har sedan 2009 vuxit från 37 medarbetare till dagens cirka 200, med en omsättning som har vuxit från 81 Mkr 2009 till dagens drygt 307 Mkr. Varken omsättningstillväxt eller resultatutveckling har varit linjär.
Vi har påpekat att vårt primära mål är att med lönsamhet erbjuda brottsutredande myndigheter verktyg som gör
dem effektivare i sitt arbete. Det innebär att vi ständigt måste ligga i framkant av den tekniska utvecklingen. Men
även att lönsamheten kommer att variera över tid.

Licensförnyelsen växer Under det nyss avslutade seklet har polisens förmåga att klara upp brott kontinuerligt sjunkit. Bara i Sverige klaras inte ens vart tionde brott upp. Det är fortfarande så att vår ursprungliga produkt, XRY Office, står för majoriteten
av våra intäkter men även för huvuddelen av vår licensförnyelseintäkt och därmed även vår tillväxt. Licensförnyelserna växte under 2019 i samtliga regioner och understryker betydelsen av det omfattande produktutvecklingsarbetet. Vi bygger kundförtroende och kvalitet.

Samtidigt måste glappet mellan vad polisen klarar av och vad som faktiskt är möjligt slutas och det kan ske med
en ökad användning av samtliga av våra produkter. Men det är en lång process. Budgetstyrda organisationer är
sällan lika förändringsbenägna som resultatorienterade är.

Investeringar inom affärsområde Frontline Under de senaste åren har vi gjort omfattande investeringar inom affärsområdet Frontline. Vi har gjort det för att vi ser hur efterfrågan på att tillgodogöra sig information ur mobiler växer och att behoven inte längre kan tillfredsställas inom befintliga it-labb eller av forensiker. Kapaciteten måste öka och det kan bara ske hos ordinarie
poliser. Frontline syftar till att skapa avancerade produkter som kan hanteras av polismän med minimal instruktion. Därmed kan utredningar och förundersökningar decentraliseras och effektiviseras.

Stockholm i februari 2019

Joel Bollö
Verkställande direktör