Valberedningen representerar aktieägarna och har till uppgift att lämna förslag till årsstämman bland annat avseende styrelseledamöter, styrelseordförande, revisor samt arvode för dessa. Vidare ska förslag också lämnas om eventuell ersättning för utskottsarbete samt om val och arvodering av extern revisor.

I valberedningens uppdrag ingår också att föreslå ordförande till årsstämman samt hur valberedningens ledamöter skall utses. Dessa ledamöter skall offentliggöras senast sex månader före ordinarie bolagsstämma.

Majoriteten av valberedningens ledamöter skall inte vara styrelseledamöter och verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen skall inte vara ledamot av valberedningen. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot skall inte vara valberedningens ordförande. Valberedningens mandat löper till dess ny valberedning utsetts. Förändringar i valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart sådana skett.

Valberedningen

Valberedningen inför årsstämman 2021 består av ordförande Kenneth Andersen, Strawberry Capital, Wilhelm Gruvberg, Alcur fonder samt Henrik Tjernberg, styrelseordförande i MSAB. Samtliga ledamöter representerar bolagets samtliga aktieägare.

Valberedningens uppgift är att ta fram förslag till stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, styrelse- och revisorsarvoden samt förslag till valberedningsförfarande.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra det via e-post till valberedning@msab.com.