fbpx

Revisorer

Revisorer2015-03-11T17:17:40+00:00

Externa revisorer utses av årsstämman för perioden fram till nästa årsstämma. Revisorerna har till uppgift att granska årsredovisning, koncernredovisning och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning.

På årsstämman 2014 omvaldes Deloitte AB till revisor på ett år. Huvudansvarig är auktoriserade revisorn Erik Olin.