Externa revisorer utses av årsstämman för perioden fram till nästa årsstämma. Revisorerna har till uppgift att granska årsredovisning, koncernredovisning och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning.

På årsstämman 2019 valdes KPMG AB till revisor på ett år. Huvudansvarig är auktoriserade revisorn Mattias Lötborn.