Långsiktigt incitamentsprogram 2014-2017

Den 13:e juni 2014 beslutade den extra bolagsstämman i MSAB att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för bolagets verkställande direktör Joel Bollö och dess utvecklingschef Örjan Gatu. Villkoren är i huvudsak följande:

  1. Var och en av de två deltagarna ska vederlagsfritt erhålla aktier av serie B i bolaget värda netto efter inkomstskatt en och en halv miljon (1 500 000) kronor, dvs. totalt tre miljoner kronor för båda deltagarna. Överlåtelse ska ske inom två månader efter den extra bolagsstämman. Antalet aktier som ska tilldelas var och en av deltagarna ska baseras på den genomsnittliga volymvägda betalkursen för bolagets aktier av serie B under de fem handelsdagar som inträffar närmast före dagen för den extra bolagsstämman 2014. Det totala antalet tilldelade aktier ska dock aldrig överstiga 300 000 B-aktier, dvs. högst 150 000 aktier av serie B per deltagare.
  2. Var och en av de två deltagarna ska erbjudas att mot marknadsmässigt vederlag teckna 220 000 teckningsoptioner, dvs. totalt 440 000 teckningsoptioner som ger rätt att under tiden från och med den 1 januari 2016 till och med den 16 juni 2017 teckna lika många nya aktier av serie B i bolaget till en kurs motsvarande 130 procent av den genomsnittliga volymvägda betalkursen för bolagets aktier av serie B under de fem handelsdagar som inträffar närmast före dagen för den extra bolagsstämman 2014.

Kostnader och utspädning

Det långsiktiga incitamentsprogrammet kommer vid en aktiekurs om 13,00 kronor att omfatta överlåtelse av 230 769 aktier av serie B, motsvarande en utspädning om 1,3 procent. Skulle det maximala antalet aktier av serie B överlåtas skulle det medföra en utspädning om cirka 1,7 procent. Vidare skulle teckningsoptionerna resultera i 440 000 nya aktier av serie B, motsvarande en utspädning om 2,5 procent.

Programmet medför vidare en nettokostnad om totalt 7 151 693 kronor. Baserat på exempelkursen 13,00 kronor kommer resultatet per aktie för 2014 att påverkas negativt med 0,40 kronor. Även vid en maximal tilldelning av aktier av serie B kommer resultat per aktie för 2014 att påverkas negativt med 0,40 kronor. Kostnaden för förslaget kan variera till följd av den differens som kan uppstå mellan den beräknade genomsnittskursen och aktiekursen vid tilldelningstillfället. För efterföljande år under programmets löptid utgår ingen kostnad för bolaget.

 

Långsiktigt incitamentsprogram 2015-2018

Den 6:e maj 2015 beslutade årsstämman i MSAB att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för bolagets ledande befattningshavare och vissa nyckelpersoner med undantag av verkställande direktör Joel Bollö och utvecklingschef Örjan Gatu (totalt högst 20 personer) på i huvudsak följande villkor:

  1. Deltagarna ska erbjudas att mot marknadsmässigt vederlag (fastställt enligt den s.k. Black & Scholes-metoden) teckna teckningsoptioner som ger rätt att under tiden från och med den 1 juni 2018 till och med den 30 september 2018 teckna nya aktier av serie B i bolaget till en kurs motsvarande 130 procent av den genomsnittliga volymvägda betalkursen för bolagets aktier av serie B under perioden 8 maj till och med 15 maj 2015. Det maximala antalet teckningsoptioner som en enskild deltagare kommer att erbjudas ska inte överstiga 30 000.

Kostnader och utspädning

Vid full teckning kan teckningsoptionerna resultera i 200 000 nya aktier av serie B, motsvarande en utspädning om 1,1 procent. Som framgår ovan ges teckningsoptionerna ut mot marknadsmässigt vederlag, innebärande att bolaget inte drabbas av kostnader för sociala avgifter. Emissionen medför därför, utöver begränsade administrativa kostnader, inga kostnader för bolaget.