Årsstämman är MSABs högsta beslutsfattande organ och det forum där aktieägarnas inflytande utövas. Årsstämman ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång.

På årsstämman fattar aktieägarna beslut om bland annat ansvarsfrihet för styrelsen och den verkställande direktören för det gångna året, fastställelse av resultat- och balansräkning, disposition av vinstmedel och val av samt arvoden till styrelse och revisorer.

Aktieägare i MICRO SYSTEMATION AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 13 maj 2020 kl. 18.00 i Bolagets lokaler på Hornsbruksgatan 28 i Stockholm. Inregistrering till årsstämman börjar klockan 17:15.

Anmälan om deltagande skall ha kommit bolaget tillhanda senast torsdagen den 7 maj 2020 klockan 24:00, antingen via formulär på www.msab.com, via telefon 08-402 90 75 vardagar 9.00–16.00 eller brevledes under adress: Micro Systemation AB, Årsstämma 2020, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191,101 23 Stockholm. Anmälan på annat sätt kommer inte att godtagas.

Den som inte är personligen närvarande vid årsstämman får utöva sin rätt vid årsstämman genom ombud med skriftligt, undertecknad och daterad fullmakt.

Se nedan för fullständig kallelse och övriga dokument.