Bolagsstämma

Bolagsstämma 2018-04-18T14:19:28+00:00

Årsstämman är MSABs högsta beslutsfattande organ och det forum där aktieägarnas inflytande utövas. Årsstämman ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång.

På årsstämman fattar aktieägarna beslut om bland annat ansvarsfrihet för styrelsen och den verkställande direktören för det gångna året, fastställelse av resultat- och balansräkning, disposition av vinstmedel och val av samt arvoden till styrelse och revisorer.

Aktieägare i MICRO SYSTEMATION AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 15 maj 2018 kl. 18.00 i Konferens Spårvagnshallarna lokaler på Birger Jarlsgatan 57 A i Stockholm. Inregistrering till årsstämman börjar klockan 17:15.

Anmälan om deltagande skall ha kommit bolaget tillhanda senast fredagen den 8 maj 2018 klockan 24:00, antingen via formulär på www.msab.com, via telefon 08-402 90 75 vardagar 9.00–16.00 eller brevledes under adress: Micro Systemation AB, Årsstämma 2018, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191,101 23 Stockholm. Anmälan på annat sätt kommer inte att godtagas.

Den som inte är personligen närvarande vid årsstämman får utöva sin rätt vid årsstämman genom ombud med skriftligt, undertecknad och daterad fullmakt.

Se nedan för fullständig kallelse och övriga dokument.

2011

NameSize
Stammoprotokoll 2011517.4 KB
Kallelse 2011104.2 KB

2010

NameSize
Stammoprotokoll 2010871.1 KB
Kallelse 2010101.1 KB

2009

NameSize
Stammoprotokoll 2009497.8 KB
Kallelse 2009121.0 KB

2008

NameSize
Stammoprotokoll 200814.4 KB
Kallelse 200827.6 KB

2007

NameSize
Stammoprotokoll 200713.2 KB
Kallelse 200758.3 KB

2006

NameSize
Stammoprotokoll 200613.2 KB
Kallelse 2006177.6 KB

2005

2003

2002

2001

2000