Årsstämman är MSABs högsta beslutsfattande organ och det forum där aktieägarnas inflytande utövas. Årsstämman ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång.

På årsstämman fattar aktieägarna beslut om bland annat ansvarsfrihet för styrelsen och den verkställande direktören för det gångna året, fastställelse av resultat- och balansräkning, disposition av vinstmedel och val av samt arvoden till styrelse och revisorer.

2011

NameSize
Stammoprotokoll 2011517.4 KB
Kallelse 2011104.2 KB

2010

NameSize
Stammoprotokoll 2010871.1 KB
Kallelse 2010101.1 KB

2009

NameSize
Stammoprotokoll 2009497.8 KB
Kallelse 2009121.0 KB

2008

2007

2006

2005

2003

2002

2001

2000